Hlavní menu

Všeobecné obchodní podmínky

Bagry – ND, s.r.o., Louka 251, 696 76 Louka, IČ 28329911,
zapsané v OR u KS Brno, oddíl C, vložka 61698

 1. Rozsah a platnost
  1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) se vztahují na smluvní vztahy vznikající mezi společností Bagry – ND, s.r.o. a třetími subjekty při výkonu podnikatelské činnosti spol. Bagry – ND, s.r.o., a to zejména na základě Smluv o spolupráci, případně kupních smluv a smluv o dílo, je-li jejich obsahem plnění spol. Bagry – ND, s.r.o. pro tento třetí subjekt a/nebo došlo k odkazu na tyto VOP ve smlouvě uzavřené mezi spol. Bagry – ND, s.r.o. (dále též jen BND) a tímto třetím subjektem (dále též jen Zákazník).
  2. Nebude-li v jednotlivých bodech uzavřené smlouvy stanoveno jinak, platí pro sjednané obchodní případy mezi BND a Zákazníkem níže uvedené Všeobecné obchodní podmínky. Podpisem smlouvy odkazující na VOP je BND i Zákazník považují za nedílnou součást podepisované smlouvy. Je-li uzavíraným kontraktem smlouva rámcová nebo jiná obdobná smlouva upravující podmínky pro dílčí kontrakty uzavírané na jejím základě a/popřípadě ve smluvně určených mezích, považuji BND i Zákazník tyto VOP za nedílnou součást jak smlouvy rámcové, tak i jednotlivých dílčích kontraktů na jejím základě uzavíraných, ledaže by si strany ujednaly jinak.
 2. Vznik dílčí smlouvy
  1. Dílčí smlouva, jejímž obsahem je plnění na základě uzavřené Smlouvy o spolupráci, případně jiném obdobném kontraktu, vzniká přijetím a potvrzením závazné objednávky Zákazníka spol. Bagry – ND, s.r.o., případně uzavřením písemné smlouvy mezi Zákazníkem a spol. Bagry – ND, s.r.o..
  2. V případě nutnosti technických a cenových změn či upřesnění závazné objednávky Zákazníka, vyznačí BND tyto změny a odešle je Zákazníkovi k odsouhlasení. Smlouva v upraveném znění vznikne až doručením písemného potvrzení těchto změn ze strany Zákazníka společnosti Bagry – ND, s.r.o., což je považováno za ofertu, která bude přijeta projevem vůle (potvrzením) BND o přijetí upravené závazné objednávky.
  3. Termíny plnění smlouvy jsou závazné při splnění platebních podmínek, smluvních podmínek a podmínek předvídaných těmito VOP.
  4. Na základě takto uzavřených smluv BND podle povahy závazku prodá, zhotoví, popřípadě provede jinou smluvně specifikovanou činnost, a dále převede vlastnictví k dílu či zboží, které bylo předmětem smlouvy, ve prospěch Zákazníka, a to ve sjednaném množství, termínu a za sjednanou cenu, přičemž je Zákazník povinen zboží odebrat a uhradit smluvní cenu, případně dílo převzít a uhradit smluvní cenu, popřípadě je povinen splnit svoji část závazku specifikovanou dílčí smlouvou.
 3. Ceny a platební podmínky
  1. Kupní ceny jsou určeny platnou cenovou nabídkou BND, popřípadě dohodou stran. Stanovená cena povýšená o příslušnou DPH je pro obchodní případy, sjednané podle těchto obchodních podmínek, považována za cenu smluvní vč. DPH. Není-li v jednotlivých smlouvách sjednáno jinak, je v ceně zahrnuta doprava a balné.
  2. Je-li předmětem smluvního vztahu mezi BND a Zákazníkem provedení díla či jiných prací ze strany BND, a není-li cena díla mezi stranami sjednána, je za cenu díla považována cena servisních prací dle ceníku BND vynásobená počtem hodin, po kterou bylo dílo prováděno.
  3. BND a Zákazník si mohou dojednat úhradu části ceny zálohou; záloha bude hrazena na základě zálohové faktury vystavené BND. Není-li v dílčí smlouvě uvedeno jinak, má se zato, že se BND a Zákazník na vydání zálohové faktury dohodli. Zálohová faktura může být vystavena až do výše 100% ceny zboží. Nebude-li cena uhrazena zálohovou fakturou, uhradí zbylou část ceny Zákazník na základě řádně vystavené faktury.
 4. Dodání zboží
  1. BND je povinen dodat zboží kupujícímu, popřípadě provést dílo či plnit jiné smluvní plnění pouze v případě, že Zákazník nemá vůči prodávajícímu žádné neuhrazené závazky po splatnosti a to i z jiných smluvních vztahů.
  2. BND si může vyhradit dodání zboží, popřípadě provést dílo či plnit jiné smluvní plnění až po úplné úhradě ceny ze strany Zákazníka.
  3. Pokud není ve smlouvě dohodnuto jinak, je místem plnění sídlo BND – sklad.
  4. Je-li ve smlouvě místem plnění stanoveno odběrné místo u Zákazníka a z důvodů na straně Zákazníka nedojde ve sjednaném termínu k převzetí zboží, stává se nadále místem odběru sídlo BND. BND je v takovém případě oprávněno fakturovat náklady na dopravu do sídla BND, hradilo-li je BND a dále náklady na skladování do dne, kdy dojde k převzetí zboží Zákazníkem.
  5. Za den dodání zboží se považuje den, ve kterém BND umožní Zákazníkovi nakládat se zbožím v místě plnění.
  6. Zákazník je povinen odebrat zboží ze skladu ve sjednaném datu.
  7. Zákazník při převzetí zboží sepíše s BND dodací list, který bude dokladem o převzetí zboží. V případě dodání zboží vč. dopravy BND na sjednanou adresu je Zákazník povinen ve sjednané době dodání zboží zajistit osobní převzetí zboží, popřípadě převzetí zmocněnou osobou. K převzetí zboží od dopravce je povinen Zákazník předložit potvrzenou závaznou objednávku (smlouvu), případně doklad o zaplacení zálohy, popřípadě písemné zmocnění zástupce. V případě pochybností o předložených dokladech je oprávněn dopravce zboží nevydat a náklady spojené s takto provedeným marným pokusem o dodání zboží jdou k tíži Zákazníka.
  8. Právem Zákazníka je zboží při převzetí rozbalit a zkontrolovat množství a kvalitu dodaného zboží. Zjistí-li rozdíly v kvalitě nebo množství, poznamená tyto skutečnosti na Dodacím listu. V případě převzetí zboží bez rozbalení a kontroly se Zákazník vystavuje nebezpečí, že pozdější reklamace zjevných vad nemusí být uznána za oprávněnou. Nebezpečí škody na zboží přechází na Zákazníka dodáním zboží.
  9. Je-li předmětem smlouvy provedení díla, provedení servisních či jiných prací (dále jen dílo), probíhá zhotovení díla na místě specifikovaném Zákazníkem.
 5. Záruční lhůta – reklamace, nároky z vad
  1. Záruční lhůta na zakoupené zboží je 24 měsíců ode dne dodání zboží v souladu s čl. 4 těchto Všeobecných obchodních podmínek.
  2. Reklamaci zboží lze uplatnit v záruční lhůtě a zároveň po úplném uhrazení ceny zboží Zákazníkem.
  3. Reklamací je možno uplatnit skryté vady na zboží, které existovaly v okamžiku prodeje zboží Zákazníkovi.
  4. BND odpovídá za vady zboží v souladu s příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku. Nedojde-li k jiné dohodě, má Zákazník, v případě podstatného porušení smlouvy v důsledku vady, právo na dodání náhradního zboží za vadné nebo na dodání chybějícího množství zboží.
  5. Zákazník je povinen oznámit vady zboží, vady množství a jiné zjevné vady při převzetí zboží a skryté vady v záruční době. Později uplatněné reklamace nebude BND akceptovat. BND nenese odpovědnost za vady způsobené běžným opotřebením, nevhodným ošetřením, neodbornou manipulací nebo úmyslným poškozením. Vady a škody vzniklé na zboží vlastní přepravou, manipulací, montáží, skladováním apod. nelze reklamovat. Práva z odpovědnosti za vady a reklamace se uplatňují v sídle BND.
  6. Oznámení reklamace je Zákazník povinen provést písemnou formou a musí být obsahovat doklady osvědčující opodstatněnost reklamace nebo musí být potvrzené protokolem, sestaveným za účasti zástupce BND.
  7. Reklamované zboží musí být skladováno odděleně od oznámení reklamace, až do jeho vyřešení, přičemž jakékoli disponování s tímto zbožím, které by mohlo ztížit nebo znemožnit reklamaci, je bez předchozího souhlasu BND nepřípustné. Je-li předmětem reklamace oprava zemědělského či jiného stroje, probíhají opravy v místě specifikovaném Zákazníkem v písemné reklamaci; pokud se toto místo nachází mimo území České či Slovenské republiky, je Zákazník pro účely servisní práce povinen reklamovaný stroj dopravit na území České či Slovenské republiky, neujednají-li si strany písemně jinak.
  8. BND rozhodne o reklamaci do 30 dnů od jejich prokazatelného řádného oznámení Zákazníkem. Zboží, na které se vztahuje reklamace, bude Zákazníkovi přednostně bezplatně opraveno nebo vyměněno. BND si vyhrazuje právo k posouzení opravitelnosti zboží a oprávněnosti reklamace.
  9. Každá ze stran nese při vyřizování reklamace svoje náklady na vlastní účet.
 6. Sankce
  1. Dojde – li k prodlení Zákazníka s uhrazením byť jen části Kupní ceny, náleží BND smluvní pokuta za takové prodlení v následující výši:
   • 0,05% denně z neuhrazené Kupní ceny či její části za 01-30 den prodlení
   • 0,20% denně z neuhrazené Kupní ceny za 31. den a každý následující den prodlení
  2. V případě prodlení BND s dodáním zboží oproti sjednanému termínu se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05 % z ceny nedodaného zboží (smluvní ceny) za každý den prodlení.
 7. Odstoupení od smlouvy
  1. BND je oprávněn odstoupit od smlouvy v následujících případech:
   1. Zákazník je v prodlení se zaplacením zálohy na cenu zboží delším než 14 dnů
   2. Zákazník je v prodlení s úhradou svých závazků vůči BND delším než 14 dnů
   3. je-li zahájeno insolvenční řízení vůči Zákazníkovi
   4. je-li vůči Zákazníkovi zahájeno exekuční řízení
   5. Zákazník je v prodlení s převzetím zboží
  2. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká povinnosti Zákazníka uhradit škodu ve formě vzniklých nákladů a ušlého zisku BND, stejně tak se nedotýká povinnosti uhradit BND smluvní pokutu.
  3. Po ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny provést vypořádání svých závazků ve lhůtě 30 dnů od odstoupení od smlouvy.
 8. Vyšší moc
  1. Je-li prodlení s plněním BND či Zákazníka způsobeno vlivy vylučujícími odpovědnost (typicky přírodní kalamitou jako jsou záplavy, požáry, zemětřesení, sesuvy půdy apod., popřípadě politickou událostí, jako je stávka, převrat, teroristický útok, válka apod.), a je-li toto prodlení zcela způsobeno vlivy vylučujícími odpovědnost (dále jen Vyšší moc), není strana, která smlouvu pro Vyšší moc porušila po dobu trvání Vyšší moci v prodlení s plněním svého závazku.
  2. V případě Vyšší moci je strana, která se kvůli Vyšší moci ocitne v prodlení povinna informovat druhou stranu o existenci Vyšší moci, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů od okamžiku, kdy se existenci Vyšší moci dozví. Nesplní-li tuto povinnost, pohlíží se na ni, jako by nebyla existenci Vyšší moci stižena.
  3. Bude-li existence Vyšší moci oznámena způsobem dle předcházejícího odstavce, prodlužuje se postižené straně lhůta pro plnění o dobu, kterou trvala Vyšší moc.
 9. Ostatní ujednání
  1. V jednotlivých smlouvách lze sjednat jiné obchodní podmínky včetně těch, které zde nejsou výslovně upraveny, v pochybnostech však platí tyto Všeobecné obchodní podmínky.
  2. Smluvní strany se podle zákona o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů č. 216/1994 Sb. v platném znění dohodly, že veškeré jejich spory vzniklé z této smlouvy a nebo v souvislosti s ní budou rozhodovány v rozhodčím řízení před jediným rozhodcem podle Jednacího řádu rozhodčího řízení vydaného Unií pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s., IČ: 27166147 (dále jen „Unie“) a zveřejněného na internetové adrese www.urmr.cz, přičemž rozhodce bude ke dni doručení žaloby zapsán v Seznamu rozhodců vedeném Unií a smluvní strany tímto výslovně pověřují Unii, aby určila podle Jednacího řádu rozhodčího řízení rozhodce pro rozhodčí řízení, založené touto rozhodčí doložkou. Smluvní strany tímto pověřují takto určeného rozhodce k rozhodování všech sporů podle zásad spravedlnosti. Smluvní strany výslovně prohlašují, že před podpisem rozhodčí smlouvy měly a mají možnost seznámit se s Jednacím řádem rozhodčího řízení, jakož i s Nařízením o nákladech rozhodčího řízení a také tak učinily a uvedené dokumenty tak považují za nedílnou součást této rozhodčí smlouvy.
  3. Všechny vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí obchodním zákoníkem a dalšími platnými předpisy České republiky.
  4. Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti dne 1.6.2009.

Provádíme opakované školení strojníků
pix 2023 © Bagry-nd náhradní díly a poradenský servis       webdesign
pix Protected by reCAPTCHA: Privacy policy, Terms of service